MobyLines.cz
Rezervace Napiště nám

Přepravní podmínky

 

MOBY S.p.A. - Itálie

Od data vydání lodních lístků Moby Lines, kde cestující s autem udá své jméno, které je zapsáno v lodním lístku, akceptuje Všeobecné přepravní podmínky spojené se zemí původu lodě. Současně akceptuje lodní řád, pravidla a zvláštní ustanovení Všeobecných přepravních podmínek společnosti MOBY S.p.A., Via Conservatorio, 17 - 20122 Milano - Itálie (C.F. 04846130633-P.I.13301990159). Tyto podmínky mohou být konzultovány v kancelářích lodní společnosti, kancelářích spolupracujících s touto společností nebo v přístavních kancelářích.

 

1. Podmínky přepravy:

Lodní společnost nemůže být zodpovědná za škody způsobené stávkou, zrušením nebo zpožděním trajektu z důvodu špatného počasí, technických či mechanických závad lodě, za události jež nejsou zaviněné lodní společností, karanténa, válka nebo jiné události. Lodní společnost si vyhrazuje právo změnit přístav, hodiny vyplutí a nebo připlutí (kapitán je zmocněný je změnit z důvodu bezpečnosti cestujících nebo lodě), podmínky a ceny bez předběžného oznámení. Časy vyplutí a připlutí jsou kalkulovány dle jednotlivých vzdáleností mezi přístavy a za předpokladu dobrých podmínek. Kapitán není zodpovědný za jakékoliv zpoždění z důvodu způsobených provozem v přístavu. Pohybování po trajektu může být změněno aniž by to bylo vyznačeno. Noste prosím u sebe platný prospekt lodního řádu, protože zde najdete důležitá telefonní čísla. Do momentu vylodění jsou cestující zodpovědní za svá zavazadla a osobní věci. 

 

2. Platnost lodních lístků:

Lodní lístek je platný pro osoby, na jejichž jména je vystavený, nepřenosný a platný pouze pro konkrétní termíny a přejezdy. Cestující je povinen mít platný lodní lístek stále u sebe a předložit jej na požádání kterékoliv oprávněné osobě (zaměstnanci lodní společnosti). Pokud tak neučiní nebo budou shledány v lodním lístku jakékoli nesrovnalosti v osobách nebo dopravním prostředku, musí cestující zaplatit 50% z ceny jízdného, aby se zabránilo případným ztrátám lodní společnosti. Při chybně uvedené délce nebo výšce dopravního prostředku může být vozidlo zařazeno na čekací list a nalodění odepřeno. 

 

3. Zrušení rezervace a stornopodmínky:

Zrušení lodních lístků musí být provedeno vždy písemně na lodní společnost nebo kancelář jež lodní společnost zastupuje. Toto storno musí být písemně potvrzeno před vyplutím. Pro lodní lístky vystavené v normálním tarifu (NE zvýhodněném –Moby Pex Camper nebo Best Offre) platí tyto storno podmínky:

 

Korsika a Sardinie:

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující stornopoplatky:

více než 30 dnů před datem odplutí....................................................................10 % z celkové ceny lodních lístků

od 29 dnů 48 hodin před datem odplutí.............................................................. 20 % z celkové ceny lodních lístků

od 48 hodin do 4 hodin před odplutím............................................................. 50 % z celkové ceny lodních lístků

po uplynutí 4 hodin před vyplutím nebo nenastoupení cesty ........................ 100 % z celkové ceny lodních lístků

 

Elba:

Pokud je rezervace zrušena ze strany klienta, je klient povinen uhradit následující stornopoplatky:

více než 30 dnů před datem odplutí....................................................................10 % z celkové ceny lodních lístků

od 29 až 10 dnů před datem odplutí................................................................... 20 % z celkové ceny lodních lístků

méně jak 10 dnů před vyplutím nebo nenastoupení cesty ............................... 100 % z celkové ceny lodních lístků

 

Výše uvedené stornopodmínky platí i při částečném stornu. Pro výpočet stornopoplatků se nezapočítává den storna.

POZOR: U lodního lístku typu Best Offer, MOBY PAX nebo MOBY PAX CAMPER je stornopoplatek 100 % včetně osob uvedených v rezervaci.

 

4. Ztráta lístku:

Při ztrátě nebo krádeži lodního lístku musí být tato skutečnost neprodleně oznámena lodní společnosti nebo v kanceláři, která lodní společnost zastupuje a kde byl lístek vystaven. Není povolené, aby byl vystaven náhradní lodní lístek, pokud ztracený lodní lístek nebyl ještě použit, pokud existuje platná rezervace a pokud se cestující může prokázat platným osobním dokladem. Následně lze vystavit náhradní lodní lístek a cestujícímu bude účtován poplatek 10 €.

 

5. Změna rezervace:

Při každé změně (nutné písemně) ve vystaveném lodním lístku si lodní společnost účtuje poplatek ve výši 10 € (i při změně jména). Při změně přejezdu (např. Korsika za Sardinii) se původní rezervace musí stornovat se stornopoplatky a vystavit nový lodní lístek. Dnem změny rezervace ani den vyplutí se nezapočítává pro výpočet stornopoplatků. V případě, že změny v lodním lístku jsou povoleny, musí se provést nejpozději do 90-ti minut před vyplutím. Od 9 dnů před vyplutím se cena lodního lístku nemění v případě, že nová rezervace je levnější. V opačném případě, cena nové rezervace je vyšší, klient doplatí rozdíl. V případě změn aplikovaných v Itálii, jsou použití italské přepravní podmínky. Lodní lístky opravované rukou a bez razítka lodní společnosti Moby Lines Europe nebo kanceláře jež lodní společnost zastupuje, je lodní lístek neplatný. Při částečném zrušení lodního lístku (storno osob nebo počet kabin, atd.) – viz podmínky v bodě 3 a 6.

 

6. Zvýhodněné tarify:

Množství zvýhodněných tarifů Best Offer a Pex je omezené a jsou aplikovatelné pouze v tarifech Best Price A. Zvýhodněné tarify nelze aplikovat zpětně. Příplatky a další poplatky nejsou proplatitelné zpět. Sardinie, Korsika: z důvodu storna, je celková částka všech kategorií a osob figurujících na lodním lístku účtována jako storno 100%. Z důvodu nenastoupení cesty je stornopoplatek rovněž 100%. Úpravy a změny jsou možné do 4 hodin před vyplutím a je účtován poplatek 10 € pro všechny změny na Korsiku, 25 € pak pro Sardinii, kromě některých eventuálních případů vyšší ceny. Lodní lístky na Elbu a mezi Korsikou a Sardinii nejsou modifikovatelné a nedají se stornovat (proplatit zpět). Zvýhodněné tarify jsou použitelné pouze pro motorky, osobní auta nebo VAN. Auta nesmí přesáhnout délku 5 metrů a výšku 2,20  Auta, která převáží náklad nebo jsou určena pro transport zboží, nemají možnost využít těchto tarifů. Tarify Best Offre mohou využít pouze osobní auta nebo auta v kategorii VAN. V případě, že auta určená pro transport zboží tento tarif využijí, lodní společnost si vyhrazuje právo doúčtovat rozdíl platného tarifu a případně i penále.

 

7. Check-in:

Cestující s dopravním prostředkem se musí přihlásit nejméně 90 minut před vyplutím u trajektu personálu lodní společnosti  Moby Lines , pěší pasažéři potom nejméně 30 minut před vyplutím. Cestující, kteří tak neučiní v těchto časových lhůtách, ztrácejí garanci místa na lodi, i když mají rezervaci. 

 

8. Dopravní prostředky:

Při rezervaci, uveďte správnou kategorii auta. Prosíme rovněž o uvedení RZ auta. Popis auta naleznete v našem prospektu nebo na našich internetových stránkách. 

Upozornění:

A) Auta používající plyn, musí být při rezervaci a nalodění zvlášť označeny.

B) Zvukové alarmové systémy musí být v průběhu plavby vypnuty. Majitel vozu musí zatáhnout ruční brzdu, zařadit rychlost, vypnout světla a zamknout auto.

C) Pro uvedení délky, šířky a výšky auta, potřebuje uvést celkové rozměry včetně případných nosičů na střeše či za autem. V případně uvedených chybných údajů, budou vám doúčtovány správné rozměry auta + 50 EUR poplatky. Navíc budete dáni na čekací listinu, případně vám bude odepřeno nalodění. Kamiony a auta přesahující váhu 1500 kg nepatří do kategorie speciálních vozů, ale do kategorie nákladních vozů. Tyto pak musí být rezervovány extra. Přeprava kol: v případě, že kola jsou přepravována na zadním nosiči auta, je nutné uvést při rezervaci celkovou délku auta včetně kol. V případě, že kola jsou přepravována na střeše auta a výška přesáhne limit 2,21m, je vám účtován příplatek za výšku. V tomto případě není možné použít zvýhodněných tarifů. Kola mohou být přepravována za poplatek i mimo auto a to na místě k tomu určeném na lodi.  Dle nařízení námořní plavby č.412 a 435, je majitel auta povinen při zjištění poškození svého vozu lodní společností, okamžitě toto nahlásit ještě před vyloděním personálu lodní společnosti. Následně bude vyplněn a podepsán formulář. Bez tohoto formuláře nelze tuto škodu vyřídit.

 

9. Domácí zvířata:

Domácí zvířata jsou akceptována na palubě a jejich přeprava je placená. Musí být očkováni (nutný platný očkovací průkaz). Domácí zvířata nejsou akceptována v kabinách nebo v místnosti, kde jsou polohovatelná sedadla. Mají povolený vstup na venkovní paluby nebo do místností jim vyhrazeným. Vodítko a košík je povinností.

 

 

10. Kabiny a sedadla:

Cestující, kteří mají rezervaci kabin nebo sedadel, se musí po nalodění co nejdříve dostavit na recepci lodě a svoji rezervaci potvrdit. Neučiní-li tak nejpozději 90 minut po vyplutí, ztrácí nárok na rezervovaná místa, která jsou pak nabídnuta cestujícím na čekací listině. Kabiny jsou cestujícím k dispozici nejpozději do 1 hodiny před připlutím. Kabiny zakoupené přímo až na lodi, jsou účtovány za aktuální platný tarif s příplatkem 10 €.

 

11. Přístavní a regionální poplatky, ostatní náklady:

Jsou již zahrnuty v ceně lodního lístku. Tyto příplatky a ostatní náklady nejsou proplatitelné zpět. Veškeré změny jsou možné v okamžiku vystavení lodního lístku.

 

12. Bezpečnostní nařízení, plnění nařízení ISPS:

Ve shodě s mezinárodními zákony ISPS vztahujícími se k protiteroristkým předpisům, informujeme cestující, že v případě požádání personálu lodní společnosti, jsou nuceni předložit platný lodní lístek a osobní doklad.Rovněž mohou být cestující vyzvání ke kontrole zavazadel. Tyto kontroly mohou být rovněž provedeny přístavním personálem lodní společnosti. Vzhledem k tomu, že naše lodě kotví u naloďovací a vyloďovací rampy, žádáme cestující, aby dodržovali bezpečnostní vzdálenost od lodě – 50m.

 

13. Nalodění:

Je striktně zakázáno, opustit loď po uskutečnění nalodění. Po nalodění si vezměte z auta věci, které během plavby budete chtít mít u sebe na lodi, protože autopaluby budou uzavřeny a vstup na ně již není možný. Pokud bude mít loď vyhrazen speciální vstup pro pěší cestující, tak jsou všichni, kromě řidiče, povinni opustit auto a nastoupit tímto určením vstupem. V případě pomoci při nalodění (hendikepovaní, s omezením pohybu, aj.) je nutné tuto skutečnost oznámit při rezervaci. 

 

14. Přeprava těhotných žen:

Možná pouze pro ženy do šestého měsíce těhotenství. Po šestém měsíci těhotenství, je cestující povinná mít u sebe lékařské potvrzení ne starší 48 hodin. Během plavby může být požádána personálem lodní společnosti o předložení tohoto potvrzení. V případě rizikového těhotenství, je cestující povinná mít lékařské potvrzení v jakémkoliv měsíci těhotenství.

 

15. Děti a mladiství:

Děti a mladiství ve věku 12 – 17 let včetně, mohou cestovat sami bez doprovodu pokud mají písemný souhlas rodičů (souhlas musí být v italském jazyce spolu s kopií OP rodičů) nebo v případě, že cestují ve skupině, musí zde být plnoletá zodpovědná osoba. Děti mladší 12-ti let nesmí cestovat bez doprovodu dospělé osoby. Pro cesty do Francie nebo Itálie musí mít nezletilý cestující svůj platný cestovní doklad. Přeprava dětí mladších 4 let je již zahrnutá v ceně lodního lístku. Děti ve věku 4 – 11 let včetně, platí 50% z ceny lodního lístku + přístavní poplatky a taxy.

 

16. RZ auta:

Z bezpečnostních důvodů, je lodní společnost povinná hlásit RZ aut přístavním kancelářím. Z toho důvodu je nutné uvádět RZ při rezervaci trajektového spojení. Pro přepravu na ostrv Elba toto povinné není.

 

17. Nařízení:

Požadavky na vrácení peněz nebo reklamace musí být podány písemně nejpozději do 30 dnů od data odjezdu. Vrácení peněz může být uznáno pouze s originálem lodního lístku. Reklamace musí být podáno v kanceláři, kde byl lodní lístek zakoupený, případně v přístavní kanceláři lodní společnosti.

 

18. Ztracené věci:

V případě, že cestující zapomněl nebo ztratil své osobní věci na palubě lodi, může celou záležitost oznámit vedení lodi. Po vylodění má cestující možnost na internetových stránkách Moby vyplnit formulář a poslat e-mail na adresu oggetti.smarriti@moby.it. Příslušné oddělení lodní společnosti tuto skutečnost prověří a bude cestující informovat o výsledku. Lodní společnost nenese žádnou zodpovědnost a není povinná odškodnit cestující v případě zapomenutí či ztráty osobních věcí.

 

19. Lékařská pomoc:

Během delší plavby, je cestujícím k dispozici lékař pro ošetření naléhavých případů či akutního onemocnění. Lékař není však zodpovědný za nemocné cestující, kteří potřebují lékařskou péči během celé své cesty. Takto nemocný cestující je povinen mít svůj vlastní lékařský dohled s patřičným osvědčením ne starším 48 hodin. Lodní společnost si vyhrazuje právo odmítnout přepravu v případě, že osvědčení není doloženo nebo v případě objevení nemoci před naloděním. Nalodění může být rovněž odmítnuto cestujícím, kteří představují nebezpečí sami pro sebe a ostatní cestující (např.neznámá nemoc, pod vlivem alkoholu, halucinogenních látek, apod.).

 

20. Lodní řád:

Společnost Moby Lines si vyhrazuje právo na změnu lodí, časů odjezdů a cen. Příjezdy a odjezdy jsou kalkulovány podle vzdálenosti jednotlivých přístavů. Lodní společnost neodpovídá za zpoždění linek z důvodu přístavního provozu nebo vinou nepříznivého počasí. Veškeré změny Všeobecných přepravních podmínek pro přepravu cestujících s autem nebo bez auta, změny cen nebo změny v lodním řádu, které byly uskutečněny po vydání prospektu, budou publikovány na internetových stránkách www.mobylines.de

 

21. Zodpovědný soud:

Přeprava cestujících s autem nebo bez auta, spadá výhradně pod práva italská nebo francouzská. Jediný zodpovědný soud je v Miláně (Itálie) nebo v Bastia (Francie).

 

22. Pojištění:

Doporučujeme cestujícím rezervovat si pojištění storna se společností Hanse Merkur. Rezervaci může cestující provést zároveň s rezervací trajektové přepravy nebo na internetu www.mobylines.de